Strona główna
Szkolenia dla doradców z zakresu integrowanej ochrony roślin

11.09.2020 10 września 2020 r. zakończono realizację części szkoleniowej dotyczącej „Integrowanej Ochrony Roślin” w module rolniczym. Szkolenia były przeznaczone dla doradców rolnych i rolnośrodowiskowych pracujących w państwowych jednostkach doradztwa rolniczego (ODRy) oraz prywatnych firmach świadczących usługi doradcze.

Cała operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w ramach działania „Wsparcie dla szkolenia doradców Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  Instytucją zarządzającą działaniem i zlecającą je (w formie przetargu nieograniczonego) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działająca w imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucji zarządzającej PROW 2014-2020.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB realizuje szkolenia w module rolniczym w konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (lider konsorcjum), Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Instytutem Ogrodnictwa. W 2020 r. szkolenia dla doradców z województwa mazowieckiego odbyły się ze znaczącym opóźnieniem ze względu na ograniczenia prawne związane z zagrożeniem COVID-19. Ze względu na pandemię realizacja szkoleń dla pozostałych województw została przesunięta na rok 2021. Wszystkie przeprowadzone dotychczas szkolenia odbywały się z zachowaniem wysokich standardów sanitarnych (dystrybucja maseczek ochronnych wśród słuchaczy, dystans społeczny, środki ochronne w czasie transportu na zajęcia terenowe i w czasie spożywania posiłków).

Wiedza jaką słuchacze otrzymali  na wykładach w Instytucie oraz podczas pobytu w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie n. Wisłą dotyczyła ochrony roślin jak również agrotechniki zgodnej z dobrymi praktykami rolniczymi zarówno w zakresie rolnictwa jak i ochrony środowiska. Tematyka wykładów szkoleniowych to:

·         Przegląd patogentów i szkodników roślin rolniczych, regulacja zachwaszczenia po wykonaniu zasiewów i sadzeniu. Charakterystyka najważniejszych chwastów.

·         Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony roślin rolniczych.

W czasie zajęć praktycznych słuchacze przeprowadzali diagnostykę polową i laboratoryjną objawów chorób i szkodników występujących na roślinach rolniczych, uszkodzeń przez nie powodowanych oraz przeprowadzali diagnostykę polową chwastów. Zajęcia były prowadzone w 3 różnych terminach (czerwiec, lipiec, wrzesień) ze względu na różne okresy występowania szkodników i chorób roślin na polach uprawnych.

Wysoki poziom szkoleń zapewniła kadra doświadczonych ekspertów z różnych jednostek wchodzących w skład konsorcjum:

  • dr hab. Paweł Bereś – prof. IOR, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu – Pracownia w Rzeszowie
  • dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk – prof. IUNG, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB - Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  • dr Artur Godyń – Instytut Ogrodnictwa
  • prof. Janusz Smagacz - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB - Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  •  mgr inż. Waldermar Świechowski – Instytut Ogrodnictwa

Za organizację i koordynację 2 szkoleń w module rolniczym, odbywających się w IUNG-PIB, odpowiadali pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw

W szkoleniu, w dwóch grupach szkoleniowych po 24 osoby wzięło udział 48 doradców. Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane na szkolenie ukończyły je otrzymując stosowne zaświadczenie.

/MK, KM/