Strona główna
Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej biogospodarki

18.12.20 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach jest koordynatorem projektu „Promocja zrównoważonej biogospodarki obiegu zamkniętego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (akronim: BIOEASTsUP), który jest finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo pod linkami: 
→https://bioeast.eu/;
http://www.npr.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=376:projekt-bioeastsup&catid=40:nauka .

Projekt ma wesprzeć inicjatywę BIOEAST w realizacji jej Wizji do 2030 r. oraz Planu działania na rzecz uwolnienia potencjału zrównoważonej biogospodarki obiegu zamkniętego w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) (BG, HR, CZ, EE, HU, LAT, LIT, PL, PO, SK, SL). Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju działalności badawczej i wdrażania innowacji w sektorze biogospodarki z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania potencjału biomasy, rozwoju obszarów wiejskich, a także kształtowania polityk wspierających rozwój biogospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej.

Biogospodarka „… obejmuje wszystkie sektory i systemy, które opierają się na zasobach biologicznych - zwierzętach, roślinach, mikroorganizmach i pochodzącej od nich biomasie, w tym odpadach organicznych - oraz ich funkcje i zasady. Obejmuje i łączy: (i) ekosystemy lądowe i morskie oraz usługi, które zapewniają; (ii) wszystkie sektory produkcji podstawowej, w których wykorzystuje się i wytwarza zasoby biologiczne (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura); oraz (iii) wszystkie sektory gospodarki i przemysłu, które wykorzystują biologiczne zasoby i procesy do produkcji żywności, paszy, bioproduktów, energii i świadczenia usług ”. 

Jednym z działań projektu jest ocena zasobów i potencjału biogospodarki w regionach objętych działaniami projektu. Do chwili obecnej zespół badawczy projektu zebrał wskaźniki i dane statystyczne, umożliwiające ocenę statusu biogospodarki w Polsce. Jednak, aby uzyskać obiektywną ocenę wymagane jest zaangażowanie ekspertów  z różnych dziedzin biogospodarki, którzy dzięki udziałowi w badaniu uzupełnią informacje ilościowe wymagane do przeprowadzenia analiz. Zaproszenie do udziału w badaniu kierujemy do respondentów posiadających specjalistyczną wiedzę branżową w zakresie różnych aspektów organizacji biznesowej biogospodarki o obiegu zamkniętym i jej polityk. Istotne z punktu widzenia skuteczności badania są opinie reprezentantów różnych grup ekosystemu biogospodarki, takich jak: przemysł, uczelnie / instytucje badawcze, jednostki rządowe i samorządowe, czy instytucje otoczenia biznesu.

Mając na uwadze Państwa wiedzę i doświadczenie w zakresie biogospodarki zapraszamy Państwa do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety w języku polskim, która znajduje się pod linkiem

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BIOEASTsUPTask1_4 .

Po wejściu na stronę www po jej prawej stronie znajdziecie Państwo przycisk umożliwiający wybór wersji ankiety w języku polskim.

Ankietę można wypełnić do dnia 8 stycznia 2020 roku.

 W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, tel. 887 200 020.

/MG/ 

 
Grafika BIOEASTsUP survey